ÎNCHIS

Prodorna
priroda

Nacionalni park je dom velikom bogatstvu biljaka na zemlji ili u jezeru, i velikom broju životinjskih vrsta, što čini ogroman netaknut prirodni rezervat.

Lokalitet važan za mnoge ptice koje se sele izmijeđu Evrope i Afrike, lokalitet Skadarsko jezero ima 264 vrste ptica, od kojih su neke ugrožene.
Postoji i smiješni dalmatinski pelikan (simbol jezera i nacionalnog parka), ali i divlja patka, barska šljuka, gnjurac, orao krstaš, sova buljina, ili crnoglavi galeb ... ...
Takođe smo izbrojali 48 vrsta ribe kao što je šaran divljak, šaran golać, evropska jegulja, ili klen. U šumama i oko jezera, izmijeđu hrastova, kestenova i grabovine, postoje mnogi sisari kao što su voluharica, vidra, vuk, ili evropska crvena lisica.